Vedtekter for samvirkeforetaket Natvigheia barnehage SA

 

INNHOLD

1.    Eierforhold

2.    Formål

3.    Opptaksmyndighet

4.    Opptakskrets og opptakskriterier

5.    Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

6.    Fastsettelse av foreldrebetaling

7.    Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

8.    Leke- og oppholdsareal

9.    Åpningstider og ferie

10.  Samarbeidsutvalg

11.  Foreldrerådet

12.  Vedtektsendringer

  

 

 

Vedtekter for Natvigheia barnehage SA i henhold til Barnehageloven § 7

Barnehagevedtektene er fastsatt av årsmøte, den 29.04.13

 

I tillegg til disse barnehagevedtektene, gjelder også avtalen om barnehageplass, samt samvirkeforetakets vedtekter.

1.     Eierforhold

Natvigheia barnehage er et samvirkeforetak, og eies av medlemmene i samvirkeforetaket, se samvirkevedtektene pkt. 3.

  

2.     Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.  

 

3.     Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen.

 

4.     Opptakskrets og opptakskriterier

Barnehagens opptakskrets er Arendal kommune. For det tilfellet at barnehagen har ledig kapasitet etter at barn i opptakskretsen er tatt opp i barnehagen, kan barnehagen foreta opptak utenfor opptakskretsen. De samme opptakskriterier, som nedenfor gjelder.

Barn som er tildelt plass, får beholde plassen frem til 31. juli det året barnet fyller 6 år. Se for øvrig avtale om disponering av barnehageplass om partenes oppsigelse- og hevingsadgang..

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

1) Barn med funksjonshemming og barn som har et fattet vedtak etter lov om barnevernstjenester, skal ha   prioritet ved opptak i barnehagen Jf. Lov om barnehager § 18, med merknader.

2) Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen. Ved flere søsken enn det det er plass til, er det de barna som etter barnehageloven har rett til plass (fylt 1 år før 1.9 det året det søkes) som blir prioritert.

3) Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres for å sikre rekruttering av kvalifisert personale.

4) Barn som for øvrig står på barnehagens venteliste.

5) Ved gruppesammensetning av avdelingene vil individuelle hensyn til enkeltbarn og barnegruppens beste bli tatt av daglig leder i samråd med pedagogene.

Søknad om opptak skje ved samordnet opptak i kommunen på fastsatt skjema (www.arendal.kommune.no/barnehageportalen). Foreldre som ønsker plass i barnehagen, kan ved henvendelse til daglig leder får rettledning til hvordan de skal søke. Når søknadsskjema er mottatt, og dette er korrekt utfylt, kommer det aktuelle barn på venteliste. Ufødte barn kan ikke påføres ventelisten.

 Ved lik prioritet, etter kriteriene over, besluttes opptak ved loddtrekning.

 

5.Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder/styrer kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad.

Oppsigelsestid på barnehageplassen er 3 måneder fra den dagen oppsigelsen kom frem til mottaker. Oppsigelse skal skje skriftlig.

Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 1. april medfører en plikt til å betale foreldrebetaling ut juli måned. Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden, skal foreldrenes/foresattes betalingsplikt i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

Ved vesentlig mislighold eller når tungtveiende grunner tilsier det, kan barnehageplassen sies opp eller heves med umiddelbar virkning. Styret fatter vedtak om oppsigelse eller heving av barnehageplassen. Foresatte/foreldre skal ha skriftlig melding om oppsigelses- eller hevingsvedtaket i henhold til samvirkelovens § 23.

Det vises for øvrig til avtale om disponering av barnehageplass og samvirkevedtektene.

 

6.     Fastsettelse av foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen fastsettes av styret. Det vises for øvrig til avtale om disponering av barnehageplass.

 

7.     Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 18 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester. 

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, (forskrift 2005-12-16 nr. 1477)

 

8.     Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m² leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år, og 5,5 m² for barn under 3 år.

9.     Åpningstid og ferie

Barnehagen er åpen fra kl. 06.45 til kl. 16.45 mandag til fredag.

I forbindelse med Jul og påske er åpningstiden fra 07.30 til 16.30.

Juli måned vil også ha åpningstid fra 07.30 til 16.30.

Ved 8 barn eller færre i forbindelse med jul og påske, samt enkelt dager i juli, kan åpningstiden bli redusert ytterligere.

Barnehagen har stengt de to siste hele ukene i juli, julaften (24. desember) og nyttårsaften (31. desember), på onsdag før skjærtorsdag stenger det kl. 12.

I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og planleggingsdager. Barnehagen er stengt på helligdager.

Barnehageåret starter 1. august.

Alle barn i barnehagen skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.

Alle barn skal ha 3 uker sammenhengende ferie i perioden fra 1. juni til 1. september.

 10. Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal arbeide for å fremme samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene.

1.SU skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker, som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. SU skal med utgangspunkt i rammeplanen, fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten, og skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag. Andre saker av viktighet er f.eks. forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv.

SU har rett til å uttale seg dersom barnehagen må søke om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning. SUs uttalelse skal legges ved eiers søknad om dispensasjon. SU har i hovedsak en rådgivende funksjon, men unntak av vedtagelse av årsplanen.

Saker som gjelder arbeidstakers arbeidsforhold, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av SU.

  1. SU skal ha 6 medlemmer, med 3 representanter fra foreldrene og 3 fra de ansatte. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange representanter.
  1. Barnehagens styre avgjør selv om eier skal delta med representanter i utvalget og eventuelt hvem. Eier kan ikke stille med flere representanter enn de øvrige gruppene (foreldrene og de ansatte).
  1. SU konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som SUs vedtak/rådgivende uttalelse gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for.
  1. Møter i SU holdes etter en plan fastsatt av SU, og for øvrig når SUs leder eller barnehagen finner det nødvendig.

Det føres egen protokoll for SU, som skal inneholde de råd og uttalelser som SU har kommet med. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. SUs medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for SUs medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.

 

11.  Foreldreråd

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

  1. Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.
  2. Foreldrerådet velger 3 foreldrerepresentanter til SU.
  3. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen, f.eks. foreldrebetalingen. Andre saker av viktighet er f.eks. forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv.
  4. Barnehagens daglige leder har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i barnehageåret.
  5. Foreldreråd holdes minst en gang i året
  6. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.

 

Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de rådgivende uttalelser som foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer foreldrerådet gir tilgang.

 12. Vedtektsendringer

Styret i barnehagen kan foreta endringer i barnehagevedtektene. Endring kan gjennomføres med alminnelig flertall i styret.