VIRSKOMHETSPLAN FOR NATVIGHIEA BARNEHAGE

HVA ER EN BARNEHAGE: En barnehage er en godkjent pedagogisk og tilrettelagt virsksomhet for barn i alderen 0-6 år. Virksomheten skal ledes av en utdannet førskolelærer (barnehagelærer). Alle barnehager må følge lov om barnehager, samt rammeplanen for barnehager. Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste.

 

Virksomhetsplan

Dette er en virksomhetsplan for Natvigheia barnehage. Den bygger på det som står i rammeplanen og barnehageloven.
Denne planen strekker seg over 3- 5 år, med små justeringer hvert år.

Vi har valgt å lage en virksomhetsplan istedenfor årsplan. Vi gjør det for at vi hvert år da har mulighet til, og til en hver tid å jobbe med det barna er opptatt av.

Det lages periodeplaner, månedsplaner og ukeplaner i de forskjellige gruppene/ avdelingene.

Det utarbeides også en aktivitetsplan hvert år. I den er det en oversikt over faste årlige aktiviteter og spesielle aktiviteter vi velger i løpet av året.

INNHOLD:

• PRESENTASJON AV BARNEHAGEN 
• PEDAGOGISK INNHOLD OG SAMARBEID 
• OBSERVASJON, REFLEKSJON, VURDERING OG EVALUERING 

PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Natvigheia barnehage er en foreldreeid barnehage. Alle som har barn i barnehagen er eiere. Barnehagen ble startet i juli 2004 som et andelslag med begrenset ansvar. Da det ble endringer rundt det å drive økonomiske foretak ble barnehagen våren 2009 et foreldrelag underlagt samvirkeloven. Det er Trygge Barnehager som har bygd barnehagen. Foreldrene har så overtatt driften. Andelen på kr 2500,- pr. familie betales senest 14 dager etter tildelt plass, og den betales tilbake når barnet/ barna slutter i barnehagen.
Personalet er ansatt i samvirkeforetaket.

Adresse og andre opplysninger om barnehagen

VALSOLVEIEN 25
4823 NEDENES

TLF: Kontor 370 36910/ 94056516

Marihøna 94056423

Humlesvingen 94056512

Maurstien 94056424

E-POST: natvigheia@barnehage.no
WEBSIDE: www.natvigheia.barnehage.no

Åpningstider:

Barnehagen har åpent fra kl. 06.45 -16.45 (kan være noe mindre hvis vi ser at det ikke er behov).
I forbindelse med jul og påske, samt noe av sommeren har barnehagen åpent fra 07.30 – 16.30.
Barnehagen har åpent nesten hele året. Unntak er to uker om sommeren (de to siste hele ukene i juli er det stengt), 5 planleggingsdager, samt at julaften og nyttårsaften er stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.

Avdelingene:

Barnehagen har 3 avdelinger. Det er 54 plasser i barnehagen, da det er mulighet for delte plasser, er det flere en 54 barn som går i barnehagen. Antall plasser og grunnbemanning fordeler seg slik:

Marihøna 0-3 år: 14 plasser, 4 voksne

Humlesvingen 3-6 år: 20 plasser, 3 voksne (denne avdelingen kan ved behov gjøres om til 0-6 år, da med færre barn på avdelingen).

Maurstien 3-6 år: 20 plasser, 3 voksne (denne avdelingen kan ved behov gjøres om til 0-6 år, da med færre barn på avdelingen).


Opptak i barnehagen:

Barnehagen er med på samordnet opptak i kommunen, men styrer selv opptaket etter barnehagens vedtekter. For opptakskriterier, se vedtektene.
Ved ledige plasser ellers i året tas det opp barn hvis det er søkere.

Fysiske miljø inne:

Barnehagen har lyse og trivelige rom. Bygningen er på to plan, med småbarnsavdeling og personalfløy nede, og to avdelinger oppe for barn over 3 år. Alle avdelingene har egne innganger og garderober. Avdelingene har et stort felles rom, samt grupperom og bad/toalett. Marihøna (0-3 år) har egen kjøkkenkrok med komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. De har også et ekstra grupperom som brukes til hvilerom.
Maurstien og Humlesvingen har et stort felles kjøkken der det i tillegg til kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin er et fryseskap.
Personalfløyen består av kontor, gruppe/møterom, pauserom, vaskerom, garderobe og toalett/bad.

Fysisk miljø ute:

Barnehagen har et uteområdet som består av plen, asfalt, litt busker og litt skog. Av lekeapparater er der klatrestativ og husker, det er en stor skute, og en frittstående terrengsklie. Vi har en platting med langbord, og det er to uteboder, der den ene er frittstående. Terrenget er flatt med noe bakke og noen skråninger. Hele området er inngjerdet.

Barnehagens nærmiljø:

Barnehagen ligger i begynnelsen av et boligfelt. Det er litt skog i gangavstand for små og litt større bein. I litt lengre avstand fra barnehagen (med mulighet for å gå), er det større skogsområder og sjø. Det er også kort avstand til buss, skole og butikk.

Praktiske opplysninger:

* Ved oppstart i barnehagen må det fylles ut et skjema om barnets helse, et om opplysninger om tlf., adresse osv. Det må også fylles ut et skjema med diverse tillatelser som kjøring i bil, navnelister, bading osv.

* Alle barn i barnehagen er forsikret døgnet rundt. Foreldre er forsikret ved dugnad i barnehagen.

* Andre praktiske opplysninger blir gitt i egne skriv fra avdelingen.


PEDAGOGISK INNHOLD OG SAMARBEID

Barnehageloven og rammeplanen

§ 1. formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§ 2. Barnehagens innhold
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.
Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.
Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.
Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.


Rammeplanen:

Barnehagene har siden 1995 hatt en rammeplan. I 2006 fikk vi en ny rammeplan med endringer i forskriftene 2011. Rammeplanen er barnehagens «læreplan». Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
Den sier noe om hva innholdet i barnehagen skal være. Den legger ikke detaljerte føringer for virksomheten, den oppfordrer til lokal frihet, tilpasning og variasjon.
Rammeplanen er delt inn i 5 hovedområder. Det er:

• Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver
• Omsorg, lek og læring
• Fagområdene
• Planlegging, dokumentasjon og vurdering
• Samarbeid

Som det står i rammeplanen så er barnehagens samfunnsmandat å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Dette skal skje i samarbeid og i forståelse med hjemmet.

Barnehagen er også pålagt å formidle grunnleggende verdier som felleskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal leggestil grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen.

Barns medvirkning

Da rammeplanen kom ut i ny versjon i 2006 hadde den med seg et nytt punkt, og det var barns rett til medvirkning. I barnehageloven er dette nedfelt i § 3, og FNs barnekonvensjon vektlegger også at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt.
Dette er et punkt vi i barnehagen syntes er veldig viktig, og vi mener at alle barn i barnehagen kan være med å medvirke i sin hverdag, men p.g.a. alder og funksjonsnivå vil dette variere fra barn til barn.
Det er heller ikke snakk om at barna skal bestemme over alt de er med på i barnehagen, men at de skal ha innflytelse på sin egen hverdag. Noen ting kan de ha større medvirkning på enn andre ting.
Det er viktig at vi tar barns medvirkning på alvor, og det forutsetter en god kommunikasjon, og at de voksne gir tid og rom for å lytte og samtale med barna. Dette ivaretar vi bl.a. ved å lage periodeplaner og ukeplaner istedenfor en detaljert årsplan.

Lek i barnehagen

Leken er noe av det viktigste i barnehagen, og i rammeplanen står det at den skal ha en fremtredende plass i barnets liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen.
I vår barnehage er vi opptatt av å gi barna mye tid og rom for lek. Dette kan være både frilek og styrt lek av de voksne.
Det kan være vanskelig å definere hva lek er, da den har så forskjellig verdi og betydning for hvert barn. Men det vi vet, er at igjennom leken lærer barna, og de bearbeider inntrykkene de får i hverdagen. Gjennom leken opparbeider de seg sosial kompetanse. Vi ser også at de gjennom leken knytter vennskap på tvers av alder og kjønn.
Visjon/ mottoet til barnehagen er klar ferdig lek, og gjennom det ønsker vi som voksne å gi gode rammer for leken i barnehagen.

Fagområdene

Barna skal oppleve læring igjennom lek og sosialt samspill. Og igjennom fagområdene skal de få oppleve glede og humor, varme og omsorg. De skal lære noe om konfliktløsning, normer, verdier og holdninger. Barna skal få mange forskjellige opplevelser, de skal få være kreative og være med på hverdagsaktiviteter.

Og gjennom alt dette skal barna sitte igjen med en del basiskompetanse i kunnskaper, ferdigheter og holdninger, som igjen munner ut i den gode barndom.

Rammeplanen inneholder 7 fagområder som barnehagen må jobbe etter. Dette for å lett barnehagens planlegging, og for å få et variert og allsidig pedagogisk tilbud. Fagområdene er i stor grad de samme som de møter i skolen. De sju fagområdene er:

1. Kommunikasjon, språk og tekst
2. Kropp, bevegelse og helse
3. Kunst, kultur og kreativitet
4. Natur, miljø og teknikk
5. Etikk, religion og filosofi
6. Nærmiljø og samfunn
7. Antall, rom og form

Fagområdene vil sjeldent opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Her i barnehagen har vi valgt å ha hovedfokus på et fagområde av gangen. Vi vil da jobbe i ca. en måned med hvert område før vi bytter. Fagområdene har formulerte mål for arbeidet for å fremme barns utvikling og læring, og presisering av personalets ansvar.
Det er formulert slik: barnehagen skal bidra til og personalet må ….
Fokuset i rammeplanen er flyttet fra hva barna skal lære og oppleve til hva personalet skal bidra med.
Eks. under nærmiljø og samfunn: barnehagen skal bidra til at barn opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter, og personalet må arbeide med likestilling mellom gutter og jenter og sørge for at begge kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet


Det pedagogiske arbeidet vil også bli preget av den kompetansen og de interesser de ansatte i barnehagen har. Det er 15 ansatte i barnehagen der 3 er menn. De har til sammen mange års erfaring fra barnehage og arbeid med barn.

Som nevnt tidligere så vil ikke et fagområde opptre isolert selv om vi har hovedfokus på et område av gangen. For å illustrere dette har vi laget et eksempel.

Hovedfagområde er natur, miljø og teknikk

En gruppe barn på 3- 6 års avdelingen skal på tur i skogen. Før de drar snakker de med barna om hva formålet med turen er, hvor turen skal gå og teller over hvor mange barn som skal være med. Før de kan gå må barna finne ut hva slags klær de trenger å ha på seg, er det sol og varmt eller regner det? Turen fra vår barnehage går alltid langs vei og vi må derfor lære barna noe om sikkerhet i trafikken, vi kan ikke bare løpe rett ut i veien, men må se oss godt for. På vei til dit vi skal bruker vi lang tid og undrer oss over det vi ser underveis. Denne turen skulle ende opp i skogen, og i skogen er det mye ulendt terreng som utfordrer motorikken til barna. På turen skal de se etter småkryp, hvor de lever og hvordan de lever er noe av det vi snakker om, og kanskje noe om hvorfor de er viktig for oss og naturen.
Mat er også en viktig del av en tur, og i vinterhalvåret lages det ofte mat på bål.
Når turen går mot slutten hender det at vi tar med oss ting vi har funnet for å bruke til forskjellige prosjekter i barnehagen, og når vi kommer hjem har vi ofte samtaler med barna for å få en oppsummering av hva vi har opplevd og gjort denne dagen. Dette er en fin måte å dokumentere det vi har gjort.

Som dere ser er vi fort innom alle fagområdene selv om vi har hatt hovedfokus på et område, og slik er det hver dag i barnehagen.


Barnehagens mål, visjon/motto, satsningsområder og tema

Vi ønsker at barna i Natvigheia barnehage skal få en god barndom i vår barnehage, for å få det til må vi ha noen mål og visjoner for barnehagedriften.

Mål for barnehagen: I NATVIGHEIA OPPLEVER BARNA DEN GODE BARNDOM

Visjon/ motto : Klar ferdig lek

Satsningsområder: De 7 fagområdene i rammeplanen

Overordna tema: Vennskap

Andre ting: Være sammen – hvordan vi voksne møter barn i barnehagen

Mål for barnehagen

I samarbeid med foreldrene har vi jobbet mye med målet for barnehagen. Vi opplever at foreldre og personal har mye av de samme tankene. Og noe av det viktigste for foreldre og personalet er at barna skal føle seg trygge og bli sett av de voksne i barnehagen.

Vi voksne i barnehagen har også et ønske om at når barna blir større og tenker tilbake på den tiden de gikk i barnehagen, så skal de huske at der var det noen voksne som hørte på/ så meg, tok meg på alvor, som ga meg gode opplevelser, og der var det godt å være.

I tillegg er barns medvirkning/medbestemmelse, lek, humor, glede, sosial kompetanse og engasjert personale viktig for å oppleve en god barndom i barnehagen.

Visjon/ motto

Som nevnt tidligere under rammeplanens punkt om lek så har barnehagen en visjon/ et motto som lyder KLAR FERDIG LEK, og det er fordi vi setter lekens verdi veldig høyt. Det er jo gjennom leken de har de største forutsetninger for å lære og å utvikle seg

Satsningsområder

Barnehagen har gjennom snart 10 år hatt forskjellige satsningsområder, men de siste årene har vi brukt fagområdene i rammeplanen som våre satsningsområder. Det er fordi fagområdene er noe vi er pålagt å jobbe med og syntes at det er gode områder å jobbe med, og som favner hele barnehagehverdagen. Vi har også et ønske om å være en allsidig barnehage og det ser vi at vi favner når vi bruker alle fagområdene.

Overordna tema

I barnehagen har vi et overordna tema som handler om vennskap. Vi ønsker at alle barna i barnehagen skal oppleve vennskap med andre barn og voksne. I vennskap legg vi vekt på å være en god venn og ikke nødvendigvis det å ha en bestevenn.

Være sammen:

Høsten 2011 ble vi med i et prosjekt som heter Være sammen. Prosjektet har vi opplevd som svært positivt for oss her i barnehagen.
Være Sammen er et allmennpedagogisk tiltak som vil høyne kompetansen hos hele personalet i barnehagen med særlig fokus på utfordrende atferd, relasjonsbygging og tilslutning til fellesverdier. For å nå dette målet, utvikler og gjennomfører Være Sammen et veilederprogram der målet er å utvikle varme og grensesettende voksne (autoritative voksne).

Det første året vi var med, var prosjektet støttet av fylkesmannen i Vest- og Aust-Agder samt kunnskapsdepartementet. I 2012 og 2013 har barnehagen sammen med Strømmen barnehage og Tybakken barnehage her i Arendal søkt kompetansemidler hos fylkesmannen i Aust- Agder og har fått det.
I barnehagen har vi jobbet mye med og jobber mye med væremåten til de voksne i møte med barna i barnehagen.
I forbindelse med dette arbeidet har vi utarbeidet noen retningslinjer vi jobber etter. De er som følger:

HVA JOBBER VI ETTER:

• LIKEVERD – og for oss betyr det
- Barn og voksne har like stor betydning
- Barn og voksne er like mye verdt/ har samme verdi
- Vi er på samme lag
- Respekt
- Annerkjennelse

• SE HVER ENKELT – og for oss betyr det
- Vise at du bryr deg
- Ikke å sammenlikne….
- Være til stede i situasjonen/ fellesskapet
- Ta ansvar for at alle har det bra
- Innlevelse
- Se alles behov, interesser og følelser
- Barns medvirkning

• KONSTRUKTIV KOMMUNIKASJON – og for oss betyr det
- Husk at alt du sier og gjør kommuniserer
- Kroppsspråk/ mimikk
- Tonefall
- Talespråk
- Snakke med barna – ikke til
- Gode dialoger
- Åpne spørsmål
- Ikke for mye spørsmål!!!
- Øyekontakt/ øyehøyde
- Bruke hverdagssituasjoner til språkstimulering
- Masing kan reduseres!!!!

ALLE: ANSVAR FOR Å SE AT ALLE HAR DET BRA

Vi har også materiell som barnehagen kan bruke i samtaler med barna. Her møter de Regnbueløven som har autoritet og når han snakker så må vi lytte til det han sier. Materielle består av en bok om Regnbueløven, flere småbøker med forskjellig tema som følelser osv. Det er også en magnetograf som vi kan bruke når vi tar opp hverdagshendelser med barna.

Det er også utarbeidet en foreldrepakke som kan kjøpes. Her får foreldre/ foresatte en kort og enkel innføring i Være sammen konseptet.

Samarbeid

Foreldre/ foresatte

For at barna skal få et godt tilbud i vår barnehage, er vi avhengig av et godt samarbeid personalet imellom, foreldre/ foresatte og avdelingene imellom.

Et godt samarbeid med dere foreldre er viktig fordi det bl.a. skaper trygghet og trivsel for barna. Dere er også en viktig ressurs for barnehagen i forhold til turer, tema, arrangementer og lignende. Og ikke minst, det er dere som har hovedansvaret for barneoppdragelsen.

De ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 13. Dette innebærer bl.a. ting vi tar opp med dere foreldre/ foresatte og dere tar opp med oss, ikke kan diskuteres med andre utenfor barnehagen uten deres samtykke. Men vi har etter barnehagelovens §§ 21 og 22, opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten. Detter gjelder når sosialtjenesten trenger bistand i klientsaker og vi har mistanke om at barn blir mishandlet i hjemmet, mulighet for omsorgssvikt eller når barnet har vedvarende alvorlig atferdsvansker.

Tiltak for godt foreldresamarbeid:

- Daglig kontakt morgen og ettermiddag
- Foreldresamtale ved oppstart i barnehagen (nye barn)
- 1-2 foreldresamtaler i året eller ved behov.
- Foreldremøter 1- 2 ganger i året, der det ene er med tema
- Foreldreråd og samarbeidsutvalg
- Foreldrekaffe, sommerfest, turer og lignende
- Samarbeid ang. barns hverdag
- Bruke foreldre/ foresatte ved arrangementer/ aktiviteter i barnehagen

Hva forventes av foreldre/ foresatte:

- Viser engasjement i barnehagens dagligliv
- At dere er deltagende i hverdag og fest.
- Er oppdatert på det som skjer på avdelingen (oppslag i garderoben, på barnehagens nettside, mail etc.)
- Samarbeider og følger opp de tiltak som barnehagen setter i gang
- Deltar på arrangementer i barnehagen som dugnad, foreldremøter og fester
- Følge opp barnehagens vedtekter og retningslinjer

Personalsamarbeid:

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse.

Et godt personalsamarbeid er viktig for barna, foreldrene og personalet selv. En positiv atmosfære vil smitte over på omgivelsene. For å få til et godt personalsamarbeid har vi bl.a. noen kjøreregler/ forventninger til hverandre.

De er:
- Humor, trygghet og glede
- Tillit
- Fleksibilitet
- Få og gi tilbakemeldinger
- Viktig å bli sett og hørt
- God kommunikasjon de voksne imellom
- Formidle informasjon på en god måte
- Få prøve ut ting
- Være romslige med hverandre
- Lojalitet mot avgjørelser

Andre tiltak
- Daglige samtaler om stort og smått
- Morgenmøter
- Pedagogmøter annenhver uke
- Assistentmøter 1 gange i halvåret
- Personalmøter en gang i måneden
- Avdelingsmøter annenhver uke
- Kursing
- Medarbeidersamtaler
- 5 planleggingsdager i året
- Sosiale sammenkomster utenom barnehagen

Samarbeid barnehage/ skole

I rammeplanen står det at barnehagen i samarbeid med skolen, skal legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning.

Da vi i barnehagen har flere skoler å forholde oss til, har vi valgt å legge det største samarbeidet til Nedenes skole som ligger i samme oppvekstområdet som oss.
Dette samarbeidet består i besøk fra skolen og besøk på skolen. Da er det besøk av 1.klasse, treffe fadderklassen for å få et innblikk i hva skolen er for noe.
Aktivitetene kan variere fra år til år.
Vi tilstreber oss på å få besøkt alle skolene som barna skal gå på.

Samarbeid med UIA

Etter barnehagelovens § 24 er vi pliktig til å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar barnehagelærerutdanning. Barnehagen har derfor inngått en partneravtale med UIA. Det betyr at vi har stilt barnehagen til disposisjon for at de som går på barnehagelærerutdanning skal få praksis. Vi tar imot studenter høst og vår. Noen av disse er helt ferske i barnehageyrket og andre har med seg litt erfaring. Nå er det også slik at fler og fler av de som begynner på barnehagelærerutdanning selv har gått i barnehage.
Å ta imot studenter gir oss mange utfordringer og opplevelser som vi mener er positivt for vår virksomhet. Det gjør at vi til en hver tid må være faglig oppdatert og i endring når det gjelder pedagogisk arbeid.

Andre samarbeidspartnere

Barnehagen har også andre samarbeidspartnere utenfor barnehagen.
Det kan være andre barnehager, helsestasjon, PPT, logopedtjenesten, fysioterapeut, sosialtjenesten, barnevernet, habiliteringstjenesten for barn og unge og barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling osv.

I Arendal kommune er det opprettet egne oppvekstteam, dette fordi kommune ønsker en helhetlig og sammenhengende tenkning og tiltak omkring barn og unge i alderen 0 – 19 år.
Oppvekstteamet består av PPT, barnevernstjenesten og helsesøster.
For aldersgruppen 0- 6 år er denne tjenesten lagt under helsestasjonen. Her er det en helsesøster og en fra familieteamet som tar imot henvendelser. Og som videreformidler til de innstaser som bør være med
Teamet kan brukes av foreldre som ønsker en tverrfaglig hjelp til barnets vansker, eller veiledning i hvordan de best mulig kan hjelpe sitt barn. Oppvekstteam er et lavterskeltilbud, og trengs ingen henvisning fra lege o.l.
Teamet kan også gi hjelp til ansatte i barnehage og skole.

Andre forhold

Enkelt barn som har utfordringer/ strever

Vi i barnehagen jobber med at alle barn skal ha det bra i barnehagen, men med jevne mellomrom opplever vi at det er barn som strever eller ikke har det så bra som de burde. Da tar vi kontakt med dere foreldre/ foresatte for å se hva vi kan gjøre for at situasjonen skal bli bedre. I slike situasjoner kan det være vi må hente inn hjelp fra andre instanser slik at barn, vi voksne i barnehagen og foreldre/ foresatte kan få den hjelpen som trengs.
Hvis vi som barnehageansatte får mistanke om at barn blir utsatt for vold eller andre former for overgrep, har vi en plikt til bl.a. å melde fra til barnevernstjenesten. Dette blir gjort uten foreldre/ foresattes samtykke.

Kvalitetsdokument for barnehagene i Arendal

I Arendal kommune er det utarbeidet et kvalitetsdokument for barnehager. Dette dokumentet gjelder i perioden 2013 – 2016. Dokumentet er utarbeidet i samarbeid mellom private- og kommunale barnehager. Det er representanter i fra barnehageadministrasjonen, ansatt i de private og kommunale barnehagene og foreldre som har laget dokumentet. Vi i vår barnehage har valgt å følge dette dokumentet. Dokumentet kan leses på barnehagens nettside eller på Arendal kommunes nettside under barnehage.

Visjonen for Arendalsbarnehagene er:

BLIKK FOR DEN ENKELTE OG ROM FOR ALLE

OBSERVASJON, REFLEKSJON, VURDERING OG EVALUERING

For at vi til enhver tid skal kunne utvikle barnehagen og oss selv, må vi bruke tid på observasjon, refleksjon, vurdering av arbeidet og evaluere det vi gjør.

Observasjon skjer daglig gjennom hele året. Det er av enkelt barn, barn i gruppe og i sammen med de voksne. Dette gjør vi for å se om barna får utvikle og brukt alle sine evner, og om den voksne må endre praksis og mål for å få frem det de ønsker å formidle.

Evaluering og vurdering skjer også gjennom hele barnehageåret.
Det kan være gjennom daglige samtaler, avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager.

Ved evaluering/ vurdering er det også viktig for oss å ta med den tilbakemeldingen dere foreldre/ foresatte kommer med