ÅRSPLAN FOR NATVIGHIEA BARNEHAGE

HVA ER EN BARNEHAGE: En barnehage er en godkjent pedagogisk og tilrettelagt virsksomhet for barn i alderen 0-6 år. Virksomheten skal ledes av en utdannet førskolelærer (barnehagelærer). Alle barnehager må følge lov om barnehager, samt rammeplanen for barnehager. Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste.

Dette er en årsplan for Natvigheia barnehage. Den bygger på det som står i barnehageloven og rammeplanen.

Planen gjelder for 3-5 år med små justeringer hvert år.

 

Vi lager også en aktivitetsplan som gir oversikt over faste årlige aktiviteter og spesielle aktiviteter. Det lages ny aktivitetsplan til hvert nytt barnehageår.

 

I tillegg til disse to planene lages det periodeplaner, månedsplaner og ukeplaner på de forskjellige avdelingene og gruppene. 

 

PRESENTASJON AV BARNEHAGEN:

 

Natvigheia barnehage er en foreldreeid barnehage. Barnehagen ble startet i juli 2004 og drives som et samvirkeforetak. De som takker ja til plass i barnehagen må samtidig melde seg inn i samvirkeforetaket som drifter barnehagen. Det er hver vår et årsmøte der det velges et styre på 6 stykk blant foreldrene som er medlem. Personalet i barnehagen er ansatt i samvirkeforetaket.

 

Adresse og andre opplysninger om barnehagen

 

VALSOLVEIEN 25              TLF:    Direkte:                      37036910

                                                           Kontor:                       94056516

4823 NEDENES                                Marihøna                    94056423

                                                           Humlesvingen            94056512

                                                           Maurstien                   94056424                                                      

                                                           E-POST:         post@natvigheiabarnehage.no

                                                           WEBSIDE:     www.natvigheia.barnehage.no

 

 

Åpningstider: 

Barnehagen har åpent fra kl. 06.45 -16.45 . Åpningstidene kan endres ved annet behov.

 

I forbindelse med jul og påske, samt juli måned har barnehagen åpent fra 07.30 – 16.30. Barnehagen kan ha mindre åpningstid ved jul, påske og i juli mnd. hvis det viser seg at det er svært få som vil benytte tilbudet (8 eller færre).                                                                                             

Barnehagen har åpent nesten hele året. Unntak er to uker om sommeren (de to siste hele ukene i juli er det stengt), 5 planleggingsdager, samt at julaften og nyttårsaften er stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.

 

Avdelingene:

 

Barnehagen har 3 avdelinger. Antall barn og voksne på de forskjellige avdelingene fordeler seg som vist under:

 

Marihøna 0-3 år:                    14 plasser, 4,6 voksne.

 

Humlesvingen 4-6 år:            20 plasser, 4 voksne

 

Maurstien 2-4 år:                   15-20 plasser, 4 voksne

 

Det varierer fra år til år hvordan vi organiserer avdelingene. Dette avhenger av

søknadsmassen over og under 3 år. Marihøna vil alltid være en avdeling for de minste barna

mens sammensetningen på Maurstien og Humlesvingen vil variere for barn fra 2-6 år

 

Barnehagen har også kokk i 60 % stilling som ordner lunsj til alle avdelinger.

 

 

Fysiske miljø inne: 

Barnehagen har lyse og trivelige rom. Bygningen er på to plan, med småbarnsavdeling og personalfløy nede, og to avdelinger oppe for barn fra 2 år. Alle avdelingene har egne innganger og garderober. Avdelingene har et stort felles rom, samt grupperom og bad/toalett. Marihøna (0-3 år) har egen kjøkkenkrok med komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. De har også et ekstra grupperom som brukes til hvilerom.

Maurstien og Humlesvingen har et stort felles kjøkken der det i tillegg til kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin er et fryseskap.

Personalfløyen består av kontor, gruppe/møterom, pauserom, vaskerom, garderobe og toalett/bad.

 

Fysisk miljø ute: 

Barnehagen har et uteområdet som består av kunstgress, asfalt, litt busker og litt skog. Av lekeapparater er det klatrestativ, flere små lekehus og et stort lekehus med kiosk, brannstang og sklie. Det er også en frittstående terrengsklie. Vi har en platting med langbord, og det er to uteboder. Terrenget er flatt med noe bakke og noen skråninger.

På uteområdet er det også en grillhytte som har god plass til barn og voksne. Denne brukes som et ekstra rom til grupper av barn eller hele barnegrupper.

Hele uteområdet er inngjerdet.

 

Barnehagens nærmiljø:

Barnehagen ligger i begynnelsen av et boligfelt. Det er små skogsområder i gangavstand for små og litt større bein. I litt lengre avstand fra barnehagen (med mulighet for å gå), er det større skogsområder og sjø. Det er også kort avstand til buss, skole og butikk.

 

Praktiske opplysninger: 

Ved oppstart i barnehagen må det fylles ut et skjema om barnets helse, et om opplysninger om tlf., adresse osv. Det må også fylles ut et skjema med diverse tillatelser som kjøring i bil, navnelister, bading osv.

Alle barn i barnehagen er forsikret døgnet rundt. Foreldre er forsikret ved dugnad i barnehagen.

Andre praktiske opplysninger blir gitt i egne skriv fra avdelingen. 

 

Opptak i barnehagen: 

Barnehagen er med på samordnet opptak i kommunen, men styrer selv opptaket etter barnehagens vedtekter. Søknadsfrist til hovedopptaket er hvert år 1. mars.

For opptakskriterier, se vedtektene.

Ved ledige plasser ellers i året tas det opp barn hvis det er søkere. 

 

PBL 

Natvigheia barnehage er medlem i PBL (private barnehagers landsforbund).

PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

PBL gir rådgivning og veiledning. PBL har mange tilbud som vi som barnehage kan benytte oss av. De har bla. forsikringsordninger som Natvigheia barnehage benytter.

De ansatte i barnehagen har sine lønns- og arbeidsavtaler i PBL.

For mer info om PBL, gå inn på pbl.no 

 

PEDAGOGISK INNHOLD

 

Barnehageloven og rammeplanen

 

§ 1. formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

§ 2. Barnehagens innhold

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

 

§41-43. Psykososialt barnehagemiljø

 

I januar 2021 tråde det i kraft nye § i barnehageloven. Det er i kapittel 8 §41-41 og omhandler det psykososiale barnehagemiljøet.

Det handler om at det skal være nulltoleranse for mobbing/ utestengelse, at de ansatte har en plikt til å sikre at alle barna i barnehagen har et trygt og godt barnehagemiljø. Det er også en skjerpet aktivitetsplikt dersom en som jobber i barnehagen krenker et barn.

 

Barnehageloven finnes i sin helhet på lovdata.no

 

Rammeplanen: 

Barnehagene har siden 1995 hatt en rammeplan. Den har siden den gang blitt fornyet flere ganger, sist gang i 2017. Den trådte i kraft 1. august samme år. Rammeplanen er barnehagens «læreplan».Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. I tillegg til å gi informasjon til foreldre/ foresatte og tilsynsmyndighet, er den også tydelig på eiers ansvar.

Den sier noe om hva innholdet i barnehagen skal være. Den legger ikke detaljerte føringer for virksomheten, den oppfordrer til lokal frihet, tilpasning og variasjon. Rammeplanen fra 2017 er mye mer forpliktene enn den forrige da den er tydelig på hva barnehagen og de ansatte skal.

Rammeplanen er delt inn i ni hovedområder. Det er:

 

 • Barnehagens verdigrunnlag
 • Ansvar og roller
 • Barnehagens formål og innhold
 • Barns medvirkning
 • Samarbeid mellom hjem og barnehage
 • Overganger
 • Barnehagen som pedagogisk virksomhet
 • Barnehagens arbeidsmåter
 • Barnehagens fagområder

 

Vi vil i virksomhetsplanen utdype noe av innholdet i rammeplanen. Rammeplanen kan i sin helhet leses på udir.no

 

Verdigrunnlag: 

Som det står i rammeplanen så skal barnehagens verdigrunnlag formidle, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid.  Barnehagens samfunnsmandat  er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. Dette skal være i samarbeid og forståelse med barnas hjem

 

Som barnehagen skal vi fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. Alle barn i barnehagen skal oppleve at deres behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse bli ivaretatt. De skal også oppleve å kunne ta del i og medvirke i fellesskapet.

Som barnehage er det viktig at vi ivaretar hvert enkelt barns behov, men også lære barna og få dem til å forstå at de er en del av et større fellesskap.

 

Ansvar og roller. 

I rammeplanen som kom i 2017 har det kommet inn et punkt som sier noe om hva slags ansvar og roller som ligger på den enkelte i barnehagen. Barnehageeier, styrer/ daglig leder og pedagogiske lederes ansvar og roller er spesielt nevnt da disse betegnelsene er brukt i barnehageloven. Selv om andre ansatte i barnehagen ikke spesielt er nevnt, kan de ikke fraskrive seg ansvaret for at målene og kravene i rammeplanen blir oppfylt.

 

Barnehagens formål og innhold: 

Det står i rammeplanen at innholdet i barnehagen skal være allsidig, variert og tilpasset hvert enkelt barn og hele barnegruppen.

Det legges vekt på at barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg, barnas behov for lek og skal fremme danning. Vi som barnehage skal også fremme læring, vennskap og fellesskap.

 

Barns medvirkning: 

Da rammeplanen kom ut i ny versjon i 2006 var ett av de nye pkt. barns medvirkning. I barnehageloven er dette nedfelt i § 3, og FNs barnekonvensjon vektlegger også at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt.

Som barnehage er vi opptatt av barns medvirkning, og mener at alle barn i barnehagen kan være med på å medvirke i sin hverdag. Men pga. alder og funksjonsnivå vil dette variere fra barn til barn.

Det er heller ikke snakk om at barna skal bestemme over alt de er med på i barnehagen, men at de skal ha innflytelse på sin egen hverdag. Noen ting kan de ha større medvirkning på enn andre ting.

Det er viktig at vi tar barns medvirkning på alvor, og det forutsetter en god kommunikasjon, og at de voksne gir tid og rom for å lytte og samtale med barna. Dette ivaretar vi bl.a. ved å lage periodeplaner og ukeplaner istedenfor en detaljert årsplan.

 

Overganger: 

Som barnehage er vi pålagt å ha gode overganger for barn og foreldre/ foresatte. Dette gjelder fra man starter i barnehagen, bytter grupper innad i barnehagen og når barnet begynner på skole.

I Natvigheia barnehage har vi tilbud om oppstartsamtale til alle nye foreldre/ foresatte. Det er en samtale vi har i forkant av at barnet skal begynne i barnehagen. Er oppstarten i august, vil denne samtalen i vesentlig grad være i juni. Det er også tilbud om samtaler ved overgang fra en gruppe til en annen innad i barnehagen.

I forbindelse med skolestart har vi overgangsskjemaer som vi fyller ut sammen med foreldre/ foresatte og som blir sendt til den skolen barnet skal begynne på. Dette blir kun sendt videre ved samtykke fra foreldre/ foresatte.

 

Barnehagens mål, visjon/motto, verdier og satsningsområder      

 

Vi ønsker at barna i Natvigheia barnehage skal få en god barndom i vår barnehage, for å få det til må vi ha noen mål og visjoner for barnehagedriften.

 

Mål for barnehagen:                                   I NATVIGHEIA OPPLEVER BARNA DEN

                                                                       GODE BARNDOM

 

Visjon/ motto:                                              Klar, ferdig, lek

 

Våre verdier:                                               Varm, trygg og tydelig

 

Satsningsområder:                                      De 7 fagområdene i rammeplanen, være                                                                                    sammen og lek          

 

Mål for barnehagen: 

I samarbeid med foreldrene har vi jobbet mye med målet for barnehagen. Vi opplever at foreldre og personal har mye av de samme tankene. Noe av det viktigste for foreldre og personalet er at barna skal føle seg trygge og bli sett av de voksne i barnehagen.

 

Vi voksne i barnehagen har et ønske om at når barna blir større og tenker tilbake på tiden i barnehagen, så skal de huske at der var det noen voksne som hørte på meg, så meg, tok meg på alvor og som ga meg gode opplevelser.

 

I tillegg er barns medvirkning/medbestemmelse, lek, humor, glede, sosial kompetanse og engasjert personale viktig for å oppleve en god barndom i barnehagen.

 

Visjon/ motto: 

Som nevnt i rammeplanens skal barnehagen legge vekt på barnas lek, og barnehagen har en visjon/ et motto som lyder KLAR FERDIG LEK, og det er fordi vi setter lekens verdi veldig høyt. Det er jo gjennom leken de har de største forutsetninger for å lære og å utvikle seg

 

Verdier: 

Barnehagens verdier er satt etter mange års jobbing med bla. «Være sammen». Vi har det siste året satt litt andre ord på verdiene våre.

Vi vil at barna skal oppleve varme, trygge og tydelige voksne.

Om vi som voksne i barnehagen klarer å være varme, trygge og tydelige, så tenker vi at barna vil bli trygge i seg selv, og vil da ha gode forutsetninger for å klare seg godt når de blir eldre.

For hvordan vi jobber med verdiene våre se mer under «Være sammen». 

 

Satsningsområder: 

Barnehagen har gjennom mange år hatt forskjellige satsningsområder, men de siste årene har vi brukt fagområdene i rammeplanen som et av våre satsningsområder. Det er fordi fagområdene er noe vi er pålagt å jobbe med og vi opplever at de favner hele barnehagehverdagen. Vi har også et ønske om å være en allsidig barnehage og det er vi ved å  bruke alle fagområdene.

Være sammen er et almenpedagogisk tiltak, og er et av de andre områdene vi satser på. Noe av det aller viktigste vi jobber med er leken i barnehagen

 

Fagområdene i barnehagen:

 

Fagområdene til barnehagen består av 7 fag, og det er:

 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Kropp, bevegelse, mat og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Natur, miljø og teknologi
 • Antall, rom og form
 • Etikk, religion og filosofi
 • Nærmiljø og samfunn

 

I Natvigheia barnehage har vi valgt å ha hovedfokus på et fagområde av gangen. Men det er slik at i barnehagen så vil aldri et fagområde bli stående alene. I løpet av en dag i barnehagen er vi innom alle fagområder.

 

Et eksempel kan være når en gruppe barn er på tur:

Fagområdet vi jobber med er natur, miljø og teknologi.

Barna må bruke kroppen sin for å komme seg frem hvis turen er i skogen, man klatrer, kryper osv. Man leter etter dyr og innsekter, vi bygger med naturmaterialer, vi teller kongler vi finner, en tar med seg diverse naturmaterialer tilbake til barnehagen som man bruker til et formingsprosjekt. På turen fant man kanskje et dyr som vi vil lære mer om, og vi tar i bruk data og bøker når vi kommer tilbake fra turen. Vi filosoferer og undrer oss over det vi har sett og finner. Og noen ganger lager vi en historie om turen vi var på.

Som dere ser her så har man vært innom alle fagområdene selv om det var et som var hovedfokuset.

 

For fagområdene har vi valgt å lage progresjonsplaner som er delt opp etter alder. Dette for å tilpasse og legge til rette fagene bedre for de forskjellige aldersgruppene og for å sikre oss at vi får formidlet det som barnehagen skal. Progresjonsplanen blir til en hver tid evaluert etter som vi erfarer hva som passer best i gruppene. 

 

Være sammen: 

Være Sammen er et allmennpedagogisk tiltak som vil høyne kompetansen hos hele personalet i barnehagen med særlig fokus på utfordrende atferd, relasjonsbygging og tilslutning til fellesverdier. For å nå dette målet, utviklet og gjennomførte Være Sammen et veilederprogram der målet var å utvikle varme og grensesettende voksne (autoritative voksne).

 

I barnehagen jobber vi mye med væremåten til de voksne i møte med barna.

I forbindelse med dette arbeidet har vi utarbeidet noen retningslinjer vi jobber etter og som har gjort at vi har landet på verdiene trygg, tydelig og varm. Retningslinjene vi jobber etter er:

 

 

 • LIKEVERD – og for oss betyr det

-      Barn og voksne har like stor betydning

-      Barn og voksne er like mye verdt/ har samme verdi

-      Vi er på samme lag

-      Respekt

-      Annerkjennelse

 

 • SE HVER ENKELT – og for oss betyr det

-      Vise at du bryr deg

-      Ikke å sammenlikne

-      Være til stede i situasjonen/ fellesskapet

-      Ta ansvar for at alle har det bra

-      Innlevelse

-      Se alles behov, interesser og følelser

-      Barns medvirkning

 

 • KONSTRUKTIV KOMMUNIKASJON – og for oss betyr det

-      Husk at alt du sier og gjør kommuniserer

-      Kroppsspråk/ mimikk

-      Tonefall

-      Talespråk

-      Snakke med barna – ikke til

-      Gode dialoger

-      Åpne spørsmål

-      Ikke for mye spørsmål!!!

-      Øyekontakt/ øyehøyde

-      Bruke hverdagssituasjoner til språkstimulering

-      Masing kan reduseres!!!!

ALLE: ANSVAR FOR Å SE AT ALLE HAR DET BRA

Høflighetsregler for Natvigheia barnehage

 

I forbindelse med Være sammen har vi også laget høflighetsregler. Disse reglene gjelder både for barn og voksne. Og disse reglene er noe vi øver på hele tiden for å bli gode på dem.

 

 • Si hei når vi kommer i barnehagen.
 • Si hade når vi går fra barnehagen.
 • Si ja takk og nei takk.
 • Si kan jeg få.
 • Si takk for maten.
 • Ikke avbryte når noen andre prater.
 • Alltid svare når noen spør deg om noe.

Løveloven sier:

Gi plass til andre….

For oss betyr det at barna må:

 • Respektere at andre er i «spotlighten»
 • Respektere at JEG ikke alltid er først.
 • Respektere at andre kan få, selv om jeg ikke får.

 

Barnehagen har materiell som barnehagen kan bruke i samtaler med barna. Her møter de Regnbueløven som har autoritet og når han snakker så må vi lytte til det han sier.

Materielle består av en bok om Regnbueløven, flere småbøker med forskjellig temaer som tar for seg følelser osv. Vi har også en magnetograf som vi kan bruke når vi tar opp hverdagshendelser med barna.

Vi har også innenfor være sammen utarbeidet progresjonsplaner.

 

Lek i barnehagen: 

Leken er noe av det viktigste i barnehagen, og i rammeplanen står det at den skal ha en sentral  plass i barnets liv i barnehagen. Leken har egenverdi og den skal anerkjennes. Leken er en viktig side ved barnekulturen.

I vår barnehage er vi opptatt av å gi barna mye tid og rom for lek. Dette kan være både frilek og styrt lek av de voksne.

Det kan være vanskelig å definere hva lek er, da den har så forskjellig verdi og betydning for hvert barn. Det vi vet, er at igjennom leken lærer barna, og de bearbeider inntrykkene de får i hverdagen. Gjennom leken opparbeider de seg sosial kompetanse. Og gjennom leken knytter de også vennskapsbånd på tvers av alder og kjønn.

Visjon/ mottoet til barnehagen er klar ferdig lek, og gjennom det ønsker vi som voksne å gi gode rammer for leken i barnehagen.

 

Barnet kan ofte komme hjem og si at vi har bare lekt, men gjennom leken så har de gjort så mye mer enn bare å ha lekt.

 

Elgen barnehage i Rælingen kommune har laget en illustrasjon for å vise hva leke har av betydning og læring. Denne illustrasjonen har vi fått lov å bruke for å viser hva barn lærer gjennom å leke.

 

 

SAMARBEID:

 

Foreldre/ foresatte: 

For at barna skal få et godt tilbud i vår barnehage, er vi avhengig av et godt samarbeid i personalet, med dere foreldre/ foresatte og avdelingene imellom.

 

I rammeplanen står det at barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta «barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling». Det står også at foreldresamarbeid skal skje både på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalg

 

Et godt samarbeid med foreldre er viktig fordi det bl.a. skaper trygghet og trivsel for barna. Dere er også en viktig ressurs for barnehagen i forhold til turer, tema, arrangementer og lignende. Og ikke minst, det er dere som har hovedansvaret for barneoppdragelsen.

 

De ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 13. Dette innebærer bl.a. ting vi tar opp med dere foreldre/ foresatte og dere tar opp med oss, ikke kan diskuteres med andre utenfor barnehagen uten deres samtykke. Vi har etter barnehagelovens §§ 45 og 46, opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten. Detter gjelder når sosialtjenesten trenger bistand i klientsaker og vi har mistanke om at barn blir mishandlet i hjemmet, mulighet for omsorgssvikt eller når barnet har vedvarende alvorlig atferdsvansker.

  

Tiltak for godt foreldresamarbeid:

 

-        Daglig kontakt morgen og ettermiddag

-        Oppstartsamtaler ved oppstart i barnehagen (nye barn)

-        Oppstartsamtaler  i overgang fra en avdeling til en annen

-        1-2 foreldresamtaler i året eller ved behov.

-        Foreldremøter 1- 2 ganger i året

-        Foreldreråd og samarbeidsutvalg

-        Foreldrekaffe, sommerfest, turer og lignende

-        Samarbeid ang. barns hverdag

-        Bruke foreldre/ foresatte ved arrangementer/ aktiviteter i barnehagen

 

Hva forventes av foreldre/ foresatte:

 

-        Viser engasjement i barnehagens dagligliv

-        At dere er deltagende i hverdag

-        Er oppdatert på det som skjer på avdelingen (oppslag i garderoben, på barnehagens nettside, mail etc.)

-        Samarbeider og følger opp de tiltak som barnehagen setter i gang

-        Deltar på arrangementer i barnehagen som dugnad, foreldremøter og fester

-        Følge opp barnehagens vedtekter og retningslinjer

 

 

Personalsamarbeid: 

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse.

 

Et godt personalsamarbeid er viktig for barna, foreldrene og personalet selv. En positiv atmosfære vil smitte over på omgivelsene. For å få til et godt personalsamarbeid har vi bl.a. noen kjøreregler/ forventninger til hverandre.

 

De er:

-        Humor, trygghet og glede

-        Tillit

-        Fleksibilitet

-        Få og gi tilbakemeldinger

-        Viktig å bli sett og hørt

-        God kommunikasjon de voksne imellom

-        Formidle informasjon på en god måte

-        Få prøve ut ting

-        Være romslige med hverandre

-        Lojalitet mot avgjørelser

 

 

Andre tiltak

-        Daglige samtaler om stort og smått

-        Morgenmøter

-        Pedagogmøter

-        Assistentmøter

-        Personalmøter en gang i måneden

-        Avdelingsmøter

-        Kursing

-        Medarbeidersamtaler

-        5 planleggingsdager i året

-        Sosiale sammenkomster utenom barnehagen

 

Samarbeid barnehage/ skole: 

I rammeplanen står det at barnehagen i samarbeid med foreldre og skolen, skal legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning blir en trygg og god overgang.

 

Da vi i barnehagen har flere skoler å forholde oss til, har vi valgt å legge det største samarbeidet til Nedenes skole som ligger i samme oppvekstområdet som oss.

Dette samarbeidet består i bla. besøk på skolen. Da er det besøk i 1.klasse, treffe fadderklassen for å få et innblikk i skolen.

Aktivitetene kan variere fra år til år.

Barnehagen har også tilgang på gymsalen ved skolen.

Vi tilstreber oss på å få besøkt alle skolene som barna skal gå på.

Det fylles også ut et overgangsskjema fra barnehage til skole i samarbeid og med samtykke fra dere foreldre/ foresatte.

 

Samarbeid med UIA: 

Etter barnehagelovens § 51 er vi pliktig til å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar barnehagelærerutdanning. Barnehagen har derfor inngått en partneravtale med UIA. Det betyr at vi har stilt barnehagen til disposisjon for at de som går på barnehagelærerutdanning skal få praksis. Vi tar imot studenter høst og vår.

Å ta imot studenter gir oss mange utfordringer og opplevelser som vi mener er positivt for vår virksomhet. Det gjør at vi til en hver tid må være faglig oppdatert og i endring i vårt pedagogiske arbeid.

 

 

Andre samarbeidspartnere: 

Barnehagen har også andre samarbeidspartnere utenfor barnehagen.

Det kan være andre barnehager, barnehageadministrasjonen i kommunen, helsestasjon, PPT, pedagogisk fagteam,logopedtjenesten, fysioterapeut, sosialtjenesten, barnevernet, habiliteringstjenesten for barn og unge og barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling osv.

 

ANDRE FORHOLD:

 

Enkelt barn som har utfordringer/ strever

 

Vi i barnehagen jobber med at alle barn skal ha det bra i barnehagen, men med jevne mellomrom opplever vi at det er barn som strever eller ikke har det så bra som de burde. Da tar vi kontakt med dere foreldre/ foresatte for å se hva vi kan gjøre for at situasjonen skal bli bedre. I slike situasjoner kan det være vi må hente inn hjelp fra andre instanser slik at barn,  foreldre/ foresatte og vi voksne i barnehagen og kan få den hjelpen som trengs.

 

Hvis vi som barnehageansatte får mistanke om at barn blir utsatt for vold eller andre former for overgrep, har vi en plikt til bl.a. å melde fra til barnevernstjenesten. Dette blir gjort uten foreldre/ foresattes samtykke.

 

BTI:

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre som det er knyttet undring eller bekymring til. BTI-modellen er utviklet av Helsedirektoratet, og Arendal kommune innfører den for sikre god og systematisk oppfølging av barn og unge. BTI skal bidra til tidlig innsats, samordning av tjenestene og godt samarbeid mellom innbyggerne og kommunen.

Ved bruk av BTI modellen har vi som barnehage og dere som foreldre/ foresatte mange verktøy vi kan bruke for å hjelpe. Mer info om dette finner dere på Arendal kommunes nettside. 

 

Trygt og godt barnehagemiljø:

 

Arendal kommune har utarbeidet dokumenter og diverse team som også de private barnehagene i Arendal kan benytte seg av for å ha/ få et trygt og godt barnehagemiljø.

Vi i Natvigheia barnehage benytter oss jevnlig av dette. For mer info, se Arendal kommunes nettsider under barnehage.

Som medlem av PBL (private barnehagers landsforbund) får vi også her god hjelp til å skape et godt barnehagemiljø. Som barnehage benytter vi oss bla. av noe som heter PBL mentor. Dette er et HMS verktøy der vi henter mye hjelp og støtte.

 

Observasjon, refleksjon, vurdering og evaluering

 

Observasjon, refleksjon, vurdering og evaluering skjer daglig gjennom hele året i barnehagen.

Det skjer gjennom de formelle og uformelle møtene vi har i barnehagen med personalet, foreldre/ foresatte og med andre instanser utenfra. Det skjer også gjennom de daglige samtalene vi har.

Alt dette gjøres for å kunne utvikle barnehagen til det beste for barn, foreldre og ansatte.